Skoči na glavno vsebino
Sodobna priprava hrane

Sodobna priprava hrane

 • Obseg predmeta 32 oz. 35 ur
 • Izvajanje 1 ura tedensko oziroma 2 uri na 14 dni
 • Predmet je namenjen učencem 8. in 9. razreda

NAMEN PREDMETA

 • Pri izbirnem predmetu Sodobna priprava hrane učence poučujemo o prehrani z vidika zagotavljanja in varovanja zdravja.
 • Učijo se o pomembnosti varne, varovalne in zdrave prehrane ter o načinih priprave hrane.

SPLOŠNI CILJI PREDMETA

Učenci:

 • Razvijajo sposobnosti uporabe, povezovanja in tvornega mišljenja za preudarno odločanje o lastni prehrani predvsem v smislu zagotavljanja zdravja.
 • Nadgrajujejo vsebine, ki so jih pridobili pri rednem predmetu gospodinjstvo.
 • Poglabljajo znanja predvsem v smislu usmerjanja v nadaljnje šolanje na agroživilskih, gostinsko-turističnih in zdravstvenih šolah.
 • Razvijajo individualno ustvarjalnost.

OPIS DELA IN OCENJEVANJE PRI PREDMETU SODOBNA PRIPRAVA HRANE

2-4 srečanja so namenjena izdelavi referata oz. seminarske naloge in pridobitvi ocene iz teorije.

Ostala srečanja potekajo v obliki praktičnega pouka (šolski masterchef). Ocena je pridobljena in sestavljena iz organizacije dela v kuhinji, kuharskega znanja ter poznavanja živil, hranil in kuharskih postopkov.

 

Gregor Zorman

VERSTVA IN ETIKA

VERSTVA IN ETIKA

Izbirni predmet Verstva in etika nudi učencem možnost, da razširijo svoje znanje, ki ga o verstvih in etiki dobijo pri obveznih predmetih. Verstva in verske tradicije so vpete v zgodovino kultur in civilizacij, ki so jih oblikovale. Posebej pomembno je poznavanje krščanstva, ki je sooblikovalo našo civilizacijo in kulturo. Naraščajoča odprtost in povezanost sveta omogoča boljše poznavanje drugih kultur in verstev, svobodno gibanje ljudi pa zahteva vzajemno spoštovanje med ljudmi različnih verskih nazorov.

Predmet je trileten, vendar lahko učenci izberejo predmet tudi le za eno leto. Namenjen je tako učencem, ki imajo doma religiozno vzgojo, kot pripadnikom drugih religij in tistim brez religiozne vzgoje. Pristop k svetu verstev in svetovnih nazorov je nevtralen, drugačen od pristopa z izhodišč posameznih verstev, ne pa njim nasprotujoč. Ob vsej pozornosti, ki jo namenja krščanstvu, tega od vsega začetka obravnava v primerjavi s svetom drugih religij in nazorov.

Vsebine za posamezni razred so izbrane glede na vodilni motiv obravnave tem. V 7. razredu je to svet v vsej svoji raznolikosti. Vodilni motiv je dojemanje raznolikosti verstev kot sestavine raznolikosti sveta, izhajajoč iz verstva našega okolja in njegovih značilnosti.


Vsebina predmeta:

 • Verstva sveta,
 • Krščanstvo,
 • Islam,
 • Budizem,
 • Judovstvo,
 • Azijska verstva.

 

Sašo Hovnik

Likovno snovanje I

Likovno snovanje I

Likovno snovanje I

LIKOVNO SNOVANJE dopolnjuje vsebine rednega dela predmeta likovne umetnosti. Z likovnim delom učenci poglabljajo razumevanje prostora, razvijajo ustvarjalnost in zmožnosti opazovanja. Izražajo občutja, oblikujejo stališča in vrednote, razvijajo motorične spretnosti in čut za lepoto. Krepijo zaupanje vase in lastno likovno ustvarjanje. Predmet se izvaja eno uro tedensko in poteka v manjših skupinah. Vzdušje pri predmetu je sproščeno in ustvarjalno.

Učenec lahko predmet obiskuje vsa tri leta, dve ali eno šolsko leto.

Likovno snovanje 1 (7. razred)

Učenci rišejo risbe po spominu, domišljiji, po opazovanju narave in se skozi različne zanimive likovne igre učijo upoštevati kompozicijske odnose. Z uporabo različnih materialov in orodij se naučijo smiselno oblikovati različne pisane in tiskane tekste. Optično znajo porazdeliti črke in besede, jih uskladiti z risbo ter oblikovati strip. Z računalnikom se naučijo naslikati kompozicijo s kontrastnimi barvami. Spoznajo delo modnega oblikovalca, oblikujejo modne dodatke po lastnih zamislih in izdelajo skladno modno kompozicijo.  Oblikujejo razgiban kip iz mehkega materiala kot tudi kiparsko tvorbo iz odpadnih materialov. Naučijo se oblikovati relief z razgibano površino in ga odliti v mavec.

LIKOVNO SNOVANJE II

LIKOVNO SNOVANJE II

LIKOVNO SNOVANJE II

LIKOVNO SNOVANJE dopolnjuje vsebine rednega dela predmeta likovne umetnosti. Z likovnim delom učenci poglabljajo razumevanje prostora, razvijajo ustvarjalnost in zmožnosti opazovanja. Izražajo občutja, oblikujejo stališča in vrednote, razvijajo motorične spretnosti in čut za lepoto. Krepijo zaupanje vase in lastno likovno ustvarjanje. Predmet se izvaja eno uro tedensko in poteka v manjših skupinah. Vzdušje pri predmetu je sproščeno in ustvarjalno.

Učenec lahko predmet obiskuje vsa tri leta, dve ali eno šolsko leto.

Likovno snovanje 2 (8. razred)

Učenci poglobijo znanje o točki in črti z zanimivimi likovnimi igrami. Spoznajo možnosti prevajanja glasbe v sliko in med slikanjem ob glasbi iščejo povezave med glasbenim in likovnim jezikom. Podrobneje spoznajo risanje po opazovanju in senčenje ter se preizkusijo v risanju prostorskih tvorb na fantazijski način. Razlikujejo med besednim pojmom in njegovo likovno podobo in določen pojem upodobijo na več različnih načinov v obliki nenavadne likovne knjige. Naučijo se oblikovati estetska vidna sporočila, spoznajo zanimive grafične tehnike umetniške grafike. Izdelajo maketo stanovanjskega prostora in jo zapolnijo s pohištvom.

LIKOVNO SNOVANJE III

LIKOVNO SNOVANJE III

LIKOVNO SNOVANJE III

LIKOVNO SNOVANJE dopolnjuje vsebine rednega dela predmeta likovne umetnosti. Z likovnim delom učenci poglabljajo razumevanje prostora, razvijajo ustvarjalnost in zmožnosti opazovanja. Izražajo občutja, oblikujejo stališča in vrednote, razvijajo motorične spretnosti in čut za lepoto. Krepijo zaupanje vase in lastno likovno ustvarjanje. Predmet se izvaja eno uro tedensko in poteka v manjših skupinah. Vzdušje pri predmetu je sproščeno in ustvarjalno.

Učenec lahko predmet obiskuje vsa tri leta, dve ali eno šolsko leto.

Likovno snovanje 3 (9. razred)

Učenci spoznajo zanimivo sorazmerje zlati rez, ga poiščejo v okolju in naravi ter ga uporabijo pri risanju ter fotografiranju. Naučijo se oblikovati nenavadne anamorfne oz. popačene podobe, ki so pravilno vidne le iz enega zornega kota. Spoznajo najpomembnejša dela sodobne likovne umetnosti, izdelajo koncept, instalacijo in performans na določeno temo. Fotografirajo in posnamejo različne motive ter oblikujejo film. Oblikujejo načrte in makete novih prostorskih tvorb v domačem okolju. Naučijo so tudi oblikovati estetsko vidno sporočilo.

Tanja Šimek

 

Prilagajanje dostopnosti spletišča