Skoči na glavno vsebino
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Cilji in vsebina predmeta Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se povezuje z znanjem pri obveznih predmetih od 1. do 9. razreda. Vsebine predmeta so zasnovane tako, da učenci pridobijo temeljno znanje o:

 • pojavu naravnih in drugih nesreč kot stalnem spremljevalcu človeštva;
 • dejavnem odnosu človeštva do nesreč;
 • vlogi sodobne družbe, načinu življenja, odnosu do okolja in njihovem vplivu na nastanek nesreč;
 • ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč;
 • ukrepih za preprečevanje nesreč, ukrepanju pred nesrečami, med nesrečami in po njih;
 • pomenu prostovoljstva in delu reševalnih služb.

Predmet pri učenkah in učencih spodbuja oblikovanje dejavnega odnosa do okolja, pripravljenosti na pomoč drugim in prostovoljno delo, prav tako pa aktivno uporabo znanj, pridobljenih pri obveznih predmetih.

Splošni cilji:

 • pridobitev temeljnih znanj o družbeni odvisnosti nastanka in razvoja organiziranih oblik za zaščito in reševanje,
 • pridobitev temeljnih znanj o potrebi organiziranja različnih reševalnih služb in vloge posameznikov v njih,
 • razvijanje kritičnega mišljenja,
 • pridobivanje izkušenj ter razvijanje spretnosti in veščin, potrebnih v primeru naravnih in drugih nesreč,
 • razvijanje vrednot.

Za izbirni predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je v 7. ali 8. razredu predvidenih 35 ur ter v 9. razredu 32 ur. Delo bo potekalo po možnosti v blok urah (dve uri skupaj) – vsakih 14 dni, sicer po 1 uro tedensko.

Sašo Hovnik

LJUDSKI PLESI

LJUDSKI PLESI

Ljudski ples je vključen v program devetletne osnovne šole kot izbirni predmet, ki se izvaja v obsegu 32 ur (1 ura tedensko).

Ples je umetnostna zvrst, pri kateri lahko učenci v največji meri sodelujejo z lastno aktivnostjo in ustvarjalnostjo kot posamezniki in v skupini. Od nekdaj je bil del družabnega življenja in pomaga pri oblikovanju celostne podobe vsakega človeka. S spoznavanjem ljudskih plesov se želi pri učencih zbuditi radovednost o tem, kako so plesali včasih.

CILJI:

 • seznanjanje učencev z védenjem o plesu (nekaj zgodovinskih podatkov, védenje o gibalnih možnostih človeškega telesa, o ljudskih plesih),
 • oblikovanje meril, ki bodo učencem pozneje v pomoč pri opredeljevanju, odzivanju, primerjanju in presojanju plesnih dogodkov, ki se jih bo aktivno ali pasivno (kot gledalec) udeleževal,
 • ples pomaga pri razvijanju učenčevega občutka za disciplino, obvladovanju lastnega telesa, obvladovanju posameznih delov telesa in njegovih gibnih sposobnosti, obvladovanju ritma in prostora,
 • s plesom razvijamo učenčeve zmožnosti navezovanja stikov tako z bližnjo kot z daljno okolico in jih navajamo na pravilen odnos do drugih ljudi,
 • razvijanje učenčeve domišljije in ustvarjalnosti.

UČENCI bodo:

 • spoznali temelje in elemente slovenskih ljudskih plesov,
 • spoznali plesne značilnosti različnih predelov Slovenije,
 • spoznali oblačilno kulturo Slovencev v preteklosti,
 • plesali ljudske plese: »Hruške, jabolka, slive«, »Potolčena«, »Kovtre šivat«, »Kosmatača«, »Točak« …
 • pripravili kratek nastop.

 

Metka Vavh

OSNOVNI VBODI IN TEHNIKE VEZENJA

OSNOVNI VBODI IN TEHNIKE VEZENJA

Izbirni predmet vezenje je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda. Pri tem predmetu se prepletata razvijanje ročnih spretnosti in skrb za ohranjanje kulturne dediščine.

Poudarek bo na praktičnem delu: vezenju voščilnic, prtičkov in drugih uporabnih predmetov.

Učenci bodo spoznavali:

zgodovino vezenja,

pribor za vezenje,

osnovne vbode in tehnike vezenja.

 

Pripravili bodo razstavo izdelkov, ustvarjalne delavnice za učence in povabili k pouku tudi svoje babice.

 

Leonida Babič

RAČUNALNIŠTVO – RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

RAČUNALNIŠTVO – RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

Želiš z računalnikom početi še kaj drugega, kot igrati igrice? Želiš vsebino tudi ustvarjati?  Si želiš izpopolniti svoje računalniške veščine za tiste dni, ko ne moreš ven?

 

Pri predmetu pridobivamo in razvijamo znanja in veščine o uporabi računalnika, ki so dandanes vse pomembnejša, saj se računalniki vse več uporabljajo. Znanja, ki jih boš pridobil/a, ti bodo prišla prav pri ostalih predmetih, v srednji šoli in pri vsakdanjih opravilih z računalnikom.

Pouk je zastavljen praktično – projektno. Veliko je individualnega dela z računalnikom, nekatere izdelke izdelamo v skupini.

Pouk je organiziran po 1 šolsko uro tedensko (35 ur v šolskem letu). Učenci pri predmetu pridobijo številčno oceno.

Predmet lahko izberejo učenci 9. razreda.

Pri predmetu:

 • se pogovarjamo o računalniških omrežjih;
 • postavimo lastno omrežje;
 • v omrežju sodelujemo in izmenjujemo podatke;
 • izdelamo in oblikujemo spletno stran.

 

Sašo Hovnik

ŠPORT ZA ZDRAVJE

ŠPORT ZA ZDRAVJE

Namen enoletnega programa ŠPORT za ZDRAVJE je, ponuditi učencem raznovrstne športne vsebine kot nadgradnjo osnovnemu športnemu programu.

Učenci bodo spopolnjevali tista športna znanja, ki nudijo možnost kasnejše prostočasne dejavnosti.

Spoznali bodo pomen redne športne vadbe in primerne prehrane za zdravje ob določenih športnih dejavnostih in dobro počutje.

Vsebine so:

 • nogomet,
 • košarka,
 • odbojka,
 • rokomet,
 • atletika,
 • plavanje,
 • smučanje,
 • ples.

 

Športu za zdravje je v 9. razredu namenjenih 35 ur pouka.

Živan Klajderič, Carmen Onišak

Prilagajanje dostopnosti spletišča