Skoči na glavno vsebino
GLASBA ~ ANSAMBELSKA IGRA

GLASBA ~ ANSAMBELSKA IGRA

Izbirni predmet je namenjen učencem 7. razreda.

Učenci:

 • obvladajo osnovno tehniko igranja glasbil (lastna, Orffova, ljudska, elektronska ali posamezna klasična glasbila);
 • se orientirajo v prirejenih in klasičnih zapisih;
 • doživeto in estetsko izvajajo program inštrumentalnih in vokalno-inštrumentalnih skladb;
 • zvočno eksperimentirajo z glasbili;
 • poslušajo in vrednotijo izvajane glasbene vsebine;
 • oblikujejo program skladb, s katerim se predstavijo na javnem nastopu ali v razredu

Natalija Kustec

GLASBA ~ GLASBENA DELA

GLASBA ~ GLASBENA DELA

Izbirni predmet je namenjen učencem 8. razreda.

Je predmet, v katerem lahko uspešno sodelujejo učenci z različnimi glasbenimi zmožnostmi in izkušnjami – omogoča sproščeno raziskovanje, ustvarjalnost ter nepozabna glasbena doživetja.

Učenci:

 • spoznavajo pri pouku in na koncertih za mlade, ki jih podpira Ministrstvo za kulturo RS, glasbo različnih slogov, zvrsti in žanrov;
 • spoznavajo glasbene ustanove in glasbene umetnike;
 • obiskujejo glasbene prireditve in o njih poročajo;
 • iščejo informacije o glasbi v literaturi in računalniških programih.

 

Natalija Kustec

GLASBA ~ GLASBENA DELA

GLASBA ~ GLASBENI PROJEKT

Izbirni predmet je namenjen učencem 9. razreda.

Je predmet, v katerem lahko uspešno sodelujejo učenci z različnimi glasbenimi zmožnostmi in izkušnjami – omogoča sproščeno raziskovanje, ustvarjalnost ter nepozabna glasbena doživetja.

 Učenci:

 • spoznavajo pri pouku in na koncertih za mlade, ki jih podpira Ministrstvo za kulturo RS, glasbo različnih slogov, zvrsti in žanrov;
 • spoznavajo glasbene ustanove in glasbene umetnike;
 • obiskujejo glasbene prireditve in o njih poročajo;
 • iščejo informacije o glasbi v literaturi in računalniških programih.

 

Splošni cilji glasbenih izbirnih predmetov

Učenci:

 • spoznajo različne glasbene sloge, zvrsti in žanre;
 • navajajo se na sprejemanje obsežnejših glasbenih del;
 • izražajo glasbena doživetja;
 • obiskujejo glasbene prireditve in o njih poročajo;
 • iščejo informacije o glasbi v literaturi in računalniških programih;
 • poustvarjajo izbrane glasbene vsebine (Orffova glasbila).

 

Natalija Kustec

RETORIKA

RETORIKA

Učimo se govorništva

Izbirni predmet je namenjen učencem 9. razreda. Izvaja se v obsegu 32 ur. 

Opredelitev predmeta

Retorika ali govorništvo je disciplina, ki v takšnih ali drugačnih oblikah spremlja človeka skozi vso zgodovino.

Cilj retorike je pravilno in natančnejše oblikovanje argumentov in prepričevalnih tehnik na vseh področjih človekovega življenja.

Cilji predmeta:

 • spoznati, kaj je retorika,
 • kako tvorimo uspešen pogovor,
 • kako argumentiramo ali prepričamo,
 • razlika med dobrim in slabim argumentom,
 • oblikovanje prepričljivih govorov,
 • kaj je pomembno za uspešnega govorca,
 • nastanek in zgodovina retorike.

Delo bo potekalo v obliki delavnic, govornih nastopov, ki jih bomo tudi posneli in nato analizirali. Poslušali bomo dobre in slabe govore ter ugotavljali, zakaj je tako.

Ocenjeno bo uspešno delo v delavnici in govorni nastop.

Zdenka Kostanjevec

VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Cilji in vsebina predmeta Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se povezuje z znanjem pri obveznih predmetih od 1. do 9. razreda. Vsebine predmeta so zasnovane tako, da učenci pridobijo temeljno znanje o:

 • pojavu naravnih in drugih nesreč kot stalnem spremljevalcu človeštva;
 • dejavnem odnosu človeštva do nesreč;
 • vlogi sodobne družbe, načinu življenja, odnosu do okolja in njihovem vplivu na nastanek nesreč;
 • ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč;
 • ukrepih za preprečevanje nesreč, ukrepanju pred nesrečami, med nesrečami in po njih;
 • pomenu prostovoljstva in delu reševalnih služb.

Predmet pri učenkah in učencih spodbuja oblikovanje dejavnega odnosa do okolja, pripravljenosti na pomoč drugim in prostovoljno delo, prav tako pa aktivno uporabo znanj, pridobljenih pri obveznih predmetih.

Splošni cilji:

 • pridobitev temeljnih znanj o družbeni odvisnosti nastanka in razvoja organiziranih oblik za zaščito in reševanje,
 • pridobitev temeljnih znanj o potrebi organiziranja različnih reševalnih služb in vloge posameznikov v njih,
 • razvijanje kritičnega mišljenja,
 • pridobivanje izkušenj ter razvijanje spretnosti in veščin, potrebnih v primeru naravnih in drugih nesreč,
 • razvijanje vrednot.

Za izbirni predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je v 7. ali 8. razredu predvidenih 35 ur ter v 9. razredu 32 ur. Delo bo potekalo po možnosti v blok urah (dve uri skupaj) – vsakih 14 dni, sicer po 1 uro tedensko.

Sašo Hovnik

Prilagajanje dostopnosti spletišča