Skoči na glavno vsebino

Katalog javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv: Zavod Osnovna šola Starše
Sedež: Starše 5
Pošta: 2205 Starše
Telefon: (02) 686 48 50
Fax: (02) 686 48 68
E-pošta: os-starse@guest.arnes.si

Ravnatelj javnega zavoda: Franc Kekec
Odgovorna uradna oseba: Franc Kekec
Datum prve objave kataloga:
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.os-starse.si

Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda

Delovno področje javnega zavoda:

Naloga osnovnih šol je osnovnošolsko izobraževanje. Obvezno osnovnošolsko izobraževanje traja devet let. Cilji osnovnošolskega izobraževanja so:

 • zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu;
 • spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti;
 • omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe;
 • pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje;
 • vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij;
 • razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske odgovornosti;
 • vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;
 • vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
 • razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju;
 • razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem in madžarskem jeziku;
 • razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih;
 • razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči presojanja;
 • doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja;
 • razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških del ter za izražanje na različnih umetniških področjih;
 • razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in ustvarjalnosti učenca.

Dejavnost zavoda je: P 85.200 osnovnošolsko izobraževanje

Organi javnega zavoda: Svet zavoda, ravnatelj, pomočnik ravnatelja, strokovni organi, svet staršev

Ravnatelj: Franc Kekec
Telefon: (02) 686 48 51
E-pošta: franc.kekec@guest.arnes.si

Pomočnik ravnatelja: Živan Klajderič (02) 686 48 52

Pomočnica ravnatelja za vrtce: Anita Kirbiš (02) 686 48 62

Predsednica sveta zavoda: Jeanette Ozvaldič

Predsednik sveta staršev: Janko Di Monte

Predsednica šolskega sklada: Karmen Beranič

Seznam notranjih organizacijskih enot: Podružnična šola Marjeta na Dravskem polju, Vrtec Najdihojca, Vrtec Pikapolonica

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Ravnatelj: Franc Kekec
Starše 5, 2205 Starše
Telefon: (02) 686 48 51 E-pošta: franc.kekec@guest.arnes.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

Zakoni in podzakonski akti:

Zakon o osnovni šoli

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o ratifikaciji konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah

Zakon o ratifikaciji evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli

Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli

Pravilnik o dokumentaciji v devetletni osnovni šoli

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja

Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah

Pravilnik o financiranju šole v naravi

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

Drugi predpisi s področja osnovnošolskega izobraževanja

Predpisi lokalne skupnosti:

Splošni akti javnega zavoda

Predpisi EU

2.d Seznam predlogov splošnih aktov javnega zavoda

Predlogi splošnih aktov zavoda

2.e Seje sveta javnega zavoda

Seje sveta javnega zavoda

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

 • letni delovni načrt
 • poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta
 • pravila in drugi akti zavoda

2.g Seznam vrst upravnih postopkov

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod:

 1. Osnovna šola v upravnem postopku odloča o vpisu, prestopu, prešolanju, odložitvi šolanja, oprostitvi sodelovanja pri posameznem predmetu, prepovedi obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti, statusu učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma statusom športnika in o dodelitvi sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (šola v naravi, prehrana, učbeniki).
 2. Normativna podlaga: 60.a člen Zakona o osnovni šoli
 3. Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja
 4. Normativna podlaga: 21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javno naročanje po ZJN2 – Portal javnih naročil

Drugi javni razpisi/naročila

Razpisi delovnih mest

Druge objave

2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc:

 1. Ime evidence: Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših
  Normativna podlaga: 95. člen Zakona o osnovni šoli
  Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna
 2. Ime evidence: Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev
  Normativna podlaga: 95. člen Zakona o osnovni šoli
  Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna
 3. Ime evidence: Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje
  Normativna podlaga: 95. člen Zakona o osnovni šoli
  Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna
 4. Ime evidence: Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
  Normativna podlaga: 21. člen. Zakona o javnih uslužbencih
  Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur
 5. Ime evidence: Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
  Normativna podlaga: 21. člen. Zakona o javnih uslužbencih
  Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Ime informatizirane zbirke:

Kratek opis namena zbirke:

Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke:

Dostop do zbirke:

2.k Druge informacije javnega značaja

Novice o delovanju javnega zavoda:

Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja:

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja: –

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: vsak delovnik v času uradnih ur

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

 • osebni dostop na sedežu javnega zavoda
 • dostop po elektronski poti

Dostop na podlagi zahteve

Neformalna zahteva:

 • ustna zahteva
 • preko telefona
 • po elektronski poti

Formalna zahteva:

 • zahteva podana ustno na zapisnik
 • pisna zahteva po pošti
 • vložitev zahteve po elektronski pošti

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami.

(Skupno 858 obiskov, današnjih obiskov 1)
Prilagajanje dostopnosti spletišča