Skoči na glavno vsebino
Sodobna priprava hrane

Sodobna priprava hrane

 • Obseg predmeta 32 oz. 35 ur
 • Izvajanje 1 ura tedensko oziroma 2 uri na 14 dni
 • Predmet je namenjen učencem 8. in 9. razreda

NAMEN PREDMETA

 • Pri izbirnem predmetu Sodobna priprava hrane učence poučujemo o prehrani z vidika zagotavljanja in varovanja zdravja.
 • Učijo se o pomembnosti varne, varovalne in zdrave prehrane ter o načinih priprave hrane.

SPLOŠNI CILJI PREDMETA

Učenci:

 • Razvijajo sposobnosti uporabe, povezovanja in tvornega mišljenja za preudarno odločanje o lastni prehrani predvsem v smislu zagotavljanja zdravja.
 • Nadgrajujejo vsebine, ki so jih pridobili pri rednem predmetu gospodinjstvo.
 • Poglabljajo znanja predvsem v smislu usmerjanja v nadaljnje šolanje na agroživilskih, gostinsko-turističnih in zdravstvenih šolah.
 • Razvijajo individualno ustvarjalnost.

OPIS DELA IN OCENJEVANJE PRI PREDMETU SODOBNA PRIPRAVA HRANE

2-4 srečanja so namenjena izdelavi referata oz. seminarske naloge in pridobitvi ocene iz teorije.

Ostala srečanja potekajo v obliki praktičnega pouka (šolski masterchef). Ocena je pridobljena in sestavljena iz organizacije dela v kuhinji, kuharskega znanja ter poznavanja živil, hranil in kuharskih postopkov.

 

Gregor Zorman

VERSTVA IN ETIKA

VERSTVA IN ETIKA

Izbirni predmet Verstva in etika nudi učencem možnost, da razširijo svoje znanje, ki ga o verstvih in etiki dobijo pri obveznih predmetih. Verstva in verske tradicije so vpete v zgodovino kultur in civilizacij, ki so jih oblikovale. Posebej pomembno je poznavanje krščanstva, ki je sooblikovalo našo civilizacijo in kulturo. Naraščajoča odprtost in povezanost sveta omogoča boljše poznavanje drugih kultur in verstev, svobodno gibanje ljudi pa zahteva vzajemno spoštovanje med ljudmi različnih verskih nazorov.

Predmet je trileten, vendar lahko učenci izberejo predmet tudi le za eno leto. Namenjen je tako učencem, ki imajo doma religiozno vzgojo, kot pripadnikom drugih religij in tistim brez religiozne vzgoje. Pristop k svetu verstev in svetovnih nazorov je nevtralen, drugačen od pristopa z izhodišč posameznih verstev, ne pa njim nasprotujoč. Ob vsej pozornosti, ki jo namenja krščanstvu, tega od vsega začetka obravnava v primerjavi s svetom drugih religij in nazorov.

Vsebine za posamezni razred so izbrane glede na vodilni motiv obravnave tem. V 7. razredu je to svet v vsej svoji raznolikosti. Vodilni motiv je dojemanje raznolikosti verstev kot sestavine raznolikosti sveta, izhajajoč iz verstva našega okolja in njegovih značilnosti.


Vsebina predmeta:

 • Verstva sveta,
 • Krščanstvo,
 • Islam,
 • Budizem,
 • Judovstvo,
 • Azijska verstva.

 

Sašo Hovnik

LIKOVNO SNOVANJE III

LIKOVNO SNOVANJE III

LIKOVNO SNOVANJE III

LIKOVNO SNOVANJE dopolnjuje vsebine rednega dela predmeta likovne umetnosti. Z likovnim delom učenci poglabljajo razumevanje prostora, razvijajo ustvarjalnost in zmožnosti opazovanja. Izražajo občutja, oblikujejo stališča in vrednote, razvijajo motorične spretnosti in čut za lepoto. Krepijo zaupanje vase in lastno likovno ustvarjanje. Predmet se izvaja eno uro tedensko in poteka v manjših skupinah. Vzdušje pri predmetu je sproščeno in ustvarjalno.

Učenec lahko predmet obiskuje vsa tri leta, dve ali eno šolsko leto.

Likovno snovanje 3 (9. razred)

Učenci spoznajo zanimivo sorazmerje zlati rez, ga poiščejo v okolju in naravi ter ga uporabijo pri risanju ter fotografiranju. Naučijo se oblikovati nenavadne anamorfne oz. popačene podobe, ki so pravilno vidne le iz enega zornega kota. Spoznajo najpomembnejša dela sodobne likovne umetnosti, izdelajo koncept, instalacijo in performans na določeno temo. Fotografirajo in posnamejo različne motive ter oblikujejo film. Oblikujejo načrte in makete novih prostorskih tvorb v domačem okolju. Naučijo so tudi oblikovati estetsko vidno sporočilo.

Tanja Šimek

 

GLASBA ~ GLASBENI PROJEKT

GLASBA ~ GLASBENI PROJEKT

Izbirni predmet je namenjen učencem 9. razreda.

Je predmet, v katerem lahko uspešno sodelujejo učenci z različnimi glasbenimi zmožnostmi in izkušnjami – omogoča sproščeno raziskovanje, ustvarjalnost ter nepozabna glasbena doživetja.

 Učenci:

 • spoznavajo pri pouku in na koncertih za mlade, ki jih podpira Ministrstvo za kulturo RS, glasbo različnih slogov, zvrsti in žanrov;
 • spoznavajo glasbene ustanove in glasbene umetnike;
 • obiskujejo glasbene prireditve in o njih poročajo;
 • iščejo informacije o glasbi v literaturi in računalniških programih.

 

Splošni cilji glasbenih izbirnih predmetov

Učenci:

 • spoznajo različne glasbene sloge, zvrsti in žanre;
 • navajajo se na sprejemanje obsežnejših glasbenih del;
 • izražajo glasbena doživetja;
 • obiskujejo glasbene prireditve in o njih poročajo;
 • iščejo informacije o glasbi v literaturi in računalniških programih;
 • poustvarjajo izbrane glasbene vsebine (Orffova glasbila).

 

Natalija Kustec

RETORIKA

RETORIKA

Učimo se govorništva

Izbirni predmet je namenjen učencem 9. razreda. Izvaja se v obsegu 32 ur. 

Opredelitev predmeta

Retorika ali govorništvo je disciplina, ki v takšnih ali drugačnih oblikah spremlja človeka skozi vso zgodovino.

Cilj retorike je pravilno in natančnejše oblikovanje argumentov in prepričevalnih tehnik na vseh področjih človekovega življenja.

Cilji predmeta:

 • spoznati, kaj je retorika,
 • kako tvorimo uspešen pogovor,
 • kako argumentiramo ali prepričamo,
 • razlika med dobrim in slabim argumentom,
 • oblikovanje prepričljivih govorov,
 • kaj je pomembno za uspešnega govorca,
 • nastanek in zgodovina retorike.

Delo bo potekalo v obliki delavnic, govornih nastopov, ki jih bomo tudi posneli in nato analizirali. Poslušali bomo dobre in slabe govore ter ugotavljali, zakaj je tako.

Ocenjeno bo uspešno delo v delavnici in govorni nastop.

Zdenka Kostanjevec

Prilagajanje dostopnosti spletišča