Odločitev o nadaljnjem šolanju pomeni prvo veliko prelomnico v mladostnikovem življenju. Odločitev je odvisna od učenčevih značajskih lastnosti, interesov, sposobnosti, učnega uspeha, učnih in delovnih navad, podpore in pritiska staršev, vpliva prijateljev, medijev, od karierne orientacije, ki jo nudita šola in območne službe Zavoda RS za zaposlovanje.

R O K O V N I K
za vpis v srednje šole za šolsko leto 2018/2019

1. Objava Razpisa za vpis v SŠ in DD Januar 2018
2. Seznanitev učencev in staršev z vsebinami in glavnimi značilnostmi Razpisa za vpis v SŠ 23. 2. 2018 (priporočamo,  pred informativnimi dnevi)
3. Informativni dnevi v SŠ in dijaških domovih

9. 2. 2018

in 10. 2. 2018

4. Prijava  za opravljanja preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š) 5. 3. 2018
5. Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)

med 12. in

24. 3. 2018

6. Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) in Ekonomska gim. (š) 29. 3. 2018
7. Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2018/2019 5. 4. 2018
8. Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ (Internet)

10. 4. 2018

do 16. ure

9. Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ 25. 4. 2018
10. Vnos podatkov o stanju prijav na dan 25. 4. 2018 (SŠ)

7. 5. 2018

do 12. ure

11. Obveščanje OŠ o omejitvah vpisa in spremembah obsega razpisanih mest v SŠ, javna objava omejitev vpisa (Internet) 31. 5. 2018
12. Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa 6. 6. 2018
13. Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razredov OŠ 15. 6. 2018
14. Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šol)

med 19. in 22.6.2018

do 14. ure

15. Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv

22. 6. 2018

do 15. ure

16. Prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka

27. 6. 2018

do 11. ure

17. Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

 29. 6. 2018

do 15. ure

18. Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka

5. 7. 2018

do 14. ure

19. Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta 31. 8. 2018

MERILA ZA IZBIRO KANDIDATOV V PRIMERU OMEJITVE VPISA

Učenci, ki 9. razred osnovne šole zaključijo v šolskem letu 2015/2016, se izberejo za vpis v šolo na podlagi razvrstitve točk, ki jih pridobijo z zaključnimi ocenami iz obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole.

Izjeme:

  • umetniška gimnazija, zobotehnik, fotografski tehnik, tehnik oblikovanja (zgoraj navedena merila se upoštevajo po uspešno opravljenem preizkusu psihofizičnih sposobnosti oz. posebne nadarjenosti);
  • gimnazija – športni oddelek (upoštevajo se zgoraj navedena merila in merila o športnih dosežkih);
  • učenci s posebnimi potrebami (učenec, ki izpolnjuje vpisne pogoje za vpis v izobraževalni program, v katerega se je prijavil in ima veljavno odločbo o usmeritvi v ta izobraževalni program, ne sodeluje v izbirnem postopku).

 

Nacionalni preizkusi znanja (NPZ)

Če se v prvem oz. v drugem krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja (po predhodnem pisnem soglasju staršev na obrazcu Prijava za vpis v začetni letnik).

IZBIRNI POSTOPEK KANDIDATOV V PRIMERU OMEJITVE VPISA

Na šolah, ki bodo omejile vpis, bo izbira učencev potekala tako, da bodo srednje šole v 1. krogu po navedenih merilih izbrale učence za 90 % razpisanih mest.

V 2. krogu izbirnega postopka sodelujejo le tisti kandidati, ki se po 1. krogu izbirnega postopka niso uvrstili na izbrano šolo. Slednji bodo kandidirali na 10 % prostih mest na vseh srednjih šolah, ki bodo vpis omejile, in na vsa še prosta mesta na drugih srednjih šolah. Po prioritetnem vrstnem redu bodo lahko na posebnem obrazcu našteli do 10 šol oz. programov.

Ni razloga, da ne bi sledili srcu. Lastni interes je najpomembnejši dejavnik pravilne izbire, saj ga navadno spremlja visoka motivacija in zavzetost za učenje novih znanj in spretnosti.

Steve Jobs